Získejte 12500 bodů (1250 Kč) do věrnostního programu!

Dní
Hod
Min
Sek

Chcete difuzér v hodnote 4949 Kč ZDARMA?

0

Košík

0
Mezisoučet:

Žádné produkty v košíku.

Váš košík je prázdný.

Zvýhodnené Vianočné balíčky! K nákupu nad 100 € darček v hodnote min. 20 €.
Dní
Hod
Min
Sek
0

Košík

0
Mezisoučet:

Žádné produkty v košíku.

Váš košík je prázdný.

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ‘obchodní podmínky’) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu AlfaPureo umístěného na webovém rozhraní ‘www.alfapureo.cz‘ (dále jen ‘webové rozhraní’) mezi

prodávajícím: 

AlfaPureo s.r.o.

zápis: OR OS v Nitre, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36360/R

sídlo: Továrenská  314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

IČO: 51666651

IČ DPH: SK2120750896

kontaktní telefon: +420 227 272 626

kontaktní e-mail: info@alfapureo.cz

a

kupujícím:

Každá fyzická či právnická osoba nakupující prostřednictvím on-line obchodu AlfaPureo umístěného na webovém rozhraní ‘www.alfapureo.cz’.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Prodávající se na základě kupní smlouvy zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce a Kupující se zavazuje toto zboží převzít (buď osobně nebo od dopravce) a zaplatit za něj kupní cenu uvedenou v objednávce.

Kupní cena (nebo jen ‘cena’) zahrnuje daň z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob vypočítá, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem, skutečnost, že do celkové ceny mohou být účtovány takové náklady nebo poplatky.

Výška všech nákladů je Kupujícímu sdělena vždy před závazným odesláním objednávky. Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující uhrazením úplné kupní ceny a převzetím zboží.

Nakupování v on-line obchodě AlfaPureo umístěného na webovém rozhraní ‘www.alfapureo.cz’ není podmíněno registraci Kupujícího. Registrace Kupujícího spojená s vytvořením osobního konta (profilu) je dobrovolná.

I.1 Zvláštní ustanovení o spotřebitelích

Spotřebitelem se rozumí výlučně fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení těchto obchodních podmínek se spotřebitelem je spotřebitelskou kupní smlouvou.

V případě, že je účastníkem – kupujícím právnická osoba nebo osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a na Kupujícího se nevztahuje ochrana spotřebitele podle příslušných právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Především, kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (článek V.1 těchto obchodních podmínek).

Mezi zvláštní práva spotřebitele patří zejména:

•  právo odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, jako je např. telefon, e-mail nebo internetový obchod (článek V.1 těchto obchodních podmínek)

•  nárok na záruku na nepoužité spotřební zboží v délce 24 měsíců (uplatnění záruky se řídí Reklamačním řádem zveřejněným na webu ‘www.alfapureo.cz’

•  právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách nebo na webovém rozhraní)

I.2 Aplikace právních předpisů

Na právní vztahy vzniklé z kupní smlouvy se aplikuje právní řád České republiky. Právní vztahy se řídí:

•  těmito Všeobecnými obchodními podmínkami

•  Reklamačními podmínkami

•  Podmínkami využití webového rozhraní, které upravují registraci na webovém rozhraní

Prohlášením o ochraně osobních údajů, ochranou obsahu webového rozhraní a některými dalšími vztahy souvisejícími s využíváním webového rozhraní

•  podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy

•  objednávkou a jejím přijetím ze strany Prodávajícího

•  zákonem č. 40/1964 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen ‘Občanský zákoník’)

•  zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění (pokud Kupující není spotřebitelem)

•  zákonem č. 250/2007 Sb. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud Kupující je spotřebitelem)

•  zákonem č. 102/2014 Sb.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen ‘Zákon o ochraně spotřebitele v případě smluv na dálku’)

I.3 Seznámení se všeobecnými obchodními podmínkami

Zasláním objednávky ve webovém rozhraní Kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit. Práva a povinnosti Kupujícího se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

II. KUPNÍ SMLOUVA

II.1 Prezentace zboží Prodávajícím

Prodávající na webovém rozhraní uvádí seznam výrobků včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. U každého zboží je uvedena cena za zboží včetně všech daní a poplatků, s výjimkou nákladů na dodání. Tato prezentace zboží je informativního charakteru, a nejedná se o návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 43a občanského zákoníku. Pro uzavření kupní smlouvy je nutné, aby Kupující vytvořil a odeslal objednávku a zároveň Prodávající musí objednávku přijmout.

II.2 Kupní cena

Cena prezentovaného zboží a cena za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní. Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pouze pokud je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného. V případě, že na straně Prodávajícího došlo na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání k zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny, nestandardních údajů nebo termínu dodání zboží, případně je-li zboží vyprodáno nebo trvale u dodavatele nedostupný, má Prodávající právo odstoupit od smlouvy, čímž mu vznikne povinnost vrátit Kupujícímu zaplacenou kupní cenu (v případě, že kupní cena byla předem zaplacena převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího).

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již ztratila platnost, Prodávající neprodleně na tuto skutečnost Kupujícího vhodným způsobem upozorní. Pokud dosud nedošlo k přijetí objednávky Kupujícího, Prodávající není povinen smlouvu uzavřít. Zároveň platí, že na odeslané objednávky nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím ze strany Prodávajícího.

II.3 Objednávka

Kupující podává objednávku tak, že ji vytvoří prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře), případně i telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem, který podle aktuálních informací uvedených na webovém rozhraní Prodávající umožňuje. Každá objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména přesné označení objednávaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje Kupujícího (dodací a případně fakturační). Rekapitulace celé objednávky včetně konečné ceny (v závislosti na zvoleném způsobu dopravy a platby) bude Kupujícímu oznámena před jejím závazným odesláním. V tomto okamžiku má Kupující poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku Kupující podá stisknutím tlačítka ‘Objednávka s povinností platby’. Údaje uvedené v závazné objednávce se považují za správné a úplné. O jejich změně musí Kupující neprodleně informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.

O doručení objednávky je Kupující informován. Informace (potvrzení) o doručení objednávky je odeslána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky Prodávajícím, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno.

Pokud bude mít prodávající pochybnosti o pravosti a vážnosti objednávky může Kupujícího kontaktovat za účelem jejího ověření. Prodávající si vyhrazuje právo nedůvěryhodné objednávku zamítnout. Na takovou objednávku se pak hledí tak, jako kdyby nebyla podána.

II.4 Přijetí objednávky a vznik kupní smlouvy

Okamžikem vzniku kupní smlouvy je přijetí objednávky ze strany Prodávajícího. Přijetí objednávky Prodávající odešle e-mailem Kupujícímu na adresu, kterou zadal v objednávce. V případě, že Prodávající ještě nepřijal objednávku a Kupující již uhradil celou kupní cenu nebo převzal zboží, kupní smlouva vznikne uvedeným jednáním (podle toho, co nastane dříve).

II.5 Uchování smlouvy

Smlouva není uzavírána v listinné podobě s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka Kupujícího a její přijetí Prodávajícím. Celá smlouva spolu s obchodními podmínkami bude Kupujícímu zaslána potvrzujícím e-mailem nebo na jeho písemnou žádost i vytištěna a zaslána poštou za úhradu nákladů s tím spojených. Smlouva je uzavřena v českém jazyce. Smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek) archivuje Prodávající v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám, ale na vyžádání ji Prodávající Kupujícímu zašle e-mailem. Pro vyloučení pochybností platí, že jednu kopii smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu v potvrzujícím emailu.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY

III.1 Možnosti platby

Platba za zboží je možná jménem euro (EUR), případně v českých korunách (Kč).

Kupující může provést úhradu kupní ceny následujícími způsoby:

•  v hotovosti při zaslání zboží na dobírku

•  v hotovosti v provozech Prodávajícího při osobním odběru

•  bezhotovostně před dodáním zboží (v případě, že bezhotovostní platba je pro objednávku povolena), a to převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený v: (EUR) Slovenská sporiteľňa, a. s., SWIFT: GIBASKBX, IBAN: SK6909000000005144136129, (Kč) Fio banka, a.s., SWIFT: FIOBCZPPXXX, IBAN: CZ0720100000002501686708

Bezhotovostní platbu Kupující provede podle platebních údajů oznámených v potvrzení objednávky.

Vybrané způsoby platby (zejména dobírka) mohou být dále zpoplatněny. Všechny poplatky jsou uvedeny na webovém rozhraní. Rekapitulace objednávky obsahuje vždy údaj o konečné ceně, která již poplatky související se zvoleným způsobem platby zahrnuje.

 

III.2 Splatnost kupní ceny

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby (v případě, že bezhotovostní platba je pro objednávku povolena) před dodáním zboží je cena splatná do pěti (5) dní ode dne přijetí objednávky. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je při bezhotovostní platbě splněn v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě pěti dnů ode dne přijetí objednávky, má Prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

IV. DODACÍ PODMÍNKY

IV.1 Způsoby dodání zboží

Způsoby dodání zboží uvádí Prodávající na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí Kupující v objednávce. Při zaslání zboží na dobírku dopravce určuje Prodávající.

 

IV.2 Náklady na dodání zboží

Náklady na dodání zboží jsou podmíněny velikostí a povahou zboží a ceníkem dopravce. Aktuální náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webovém rozhraní. Rekapitulace objednávky obsahuje vždy údaj o konečné ceně, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

IV.3 Termín dodání

Termín dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Zboží, které je skladem, Prodávající zpravidla předá dopravci do tří až pěti pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku), případně od připsání platby na účet (při bezhotovostní platbě). Dobu dodání zboží externími dopravci Prodávající nemůže ovlivnit. Pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou jinak, je Prodávající povinen dodat zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud Prodávající nesplní závazek dodat zboží v této lhůtě a nedodá ho ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu je Kupující povinen poskytnout, má Kupující právo od smlouvy odstoupit. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je zboží Kupujícímu doručen. Zboží se považuje za převzatý Kupujícím okamžikem, kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

•  zboží objednané spotřebitelům v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední

•  dodává zboží sestávající z několika kusů, okamžikem převzetí posledního kusu

•  zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží

Pokud Kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží, ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

IV.4 Povinnost Kupujícího při převzetí zboží

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, je povinen neprodleně informovat dopravce i prodávajícího. Pokud Kupující odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného dokumentu podobné povahy) Kupující potvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě není možná.

IV.5 Nepřevzetí zboží

Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než dohodnutým způsobem, Kupující je povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním. V případě, že Kupující zboží bezdůvodně nepřevezme, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Prodávající má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

V.1 Způsob odstoupení od smlouvy Kupujícím

Kupující, který je spotřebitelem může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je dodávka rozdělena na několik částí, ode dne převzetí poslední dodávky. Od kupní smlouvy může Kupující, který je spotřebitelem odstoupit i před zahájením běhu této lhůty, tj před převzetím zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy třeba zaslat na adresu AlfaPureo, s.r.o., SNP 1, 956 18 Bošany, Slovenská republika nebo na e-mail gabriela.takacova@alfapureo.sk. Pro účely odstoupení od smlouvy je možné využít vzorový formulář. Přijetí oznámení Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu potvrdí e-mailem. Odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží není třeba nijak zdůvodňovat.

Kupující, který není spotřebitelem může od kupní smlouvy odstoupit v případech, které jsou uvedeny v příslušných právních předpisů (zejména v občanském resp. Obchodním zákoníku).

V.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

V.3 Nepřípustnost odstoupení od smlouvy

V souladu s ust. § 7 odst. 6 zák. č. 102/2014 Sb.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nelze odstoupit mimo jiné od následujících smluv: prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele; prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen; prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze; prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím; prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil; prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu.

V.4 Povinnost Kupujícího při převzetí zboží

Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží. Pokud zjistí nedostatky, je povinen neprodleně informovat dopravce i prodávajícího. Pokud Kupující odmítne zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného dokumentu podobné povahy) Kupující potvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen. Reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě není možná.

V.5 Vrácení zboží

Kupující je povinen vrátit zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na adresu:

AlfaPureo, s.r.o.

SNP 1, 956 18 Bošany, Slovenská republika

Vrácené zboží se nezasílá na dobírku. Zboží zaslané na dobírku není Prodávající povinen převzít. Vrácené zboží musí být nepoškozené, neopotřebované a neznečištěný. K vrácenému zboží Prodávající doporučuje přiložit: kopii dodacího listu a faktury, pokud tyto dokumenty byly vystaveny, nebo jiný doklad prokazující koupi zboží (např. Blok z registrační pokladny); písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na formuláři nebo jinak) a preferovaném způsobu vrácení peněz (převod na účet nebo poštovní poukázka). Do vyjádření Kupující uvedl adresu pro doručování, telefon a e-mail. Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

V.6 Vrácení kupní ceny

Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající není povinen vrátit peníze dříve, než mu Kupující vrátí zboží, nebo prokáže, že Prodávajícímu zboží odeslal. Kromě kupní ceny má Kupující i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží Prodávajícímu. Pokud však zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, které Prodávající nabízí, vrátí Prodávající náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Peníze Prodávající vrátí buď stejným způsobem, jakým je přijal, nebo jiným způsobem, jaký bude Kupující požadovat. Prodávající může peníze vždy vrátit i zasláním na účet, ze kterého byly peněžní prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný účet prodávajícímu neoznámí). Přijetím těchto obchodních podmínek Kupující vyslovuje svůj souhlas se zasláním peněžních prostředků podle ustanovení předchozí věty za podmínky, že mu tímto způsobem nevzniknou žádné další náklady. Náklady spojené s odesláním vraceného zboží na doručovací adresu Prodávajícího hradí Kupující, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V.7 Poškození zboží při jeho vrácení

Kupující je povinen při zasílání zboží zpět tento zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení, protože kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Pokud Prodávající zjistí, že Kupujícím vrácené zboží je v souladu s předchozí větou poškozen, opotřebovaný, znečištěný či částečně spotřebováno, má vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody.

V.8 Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy si Kupující může stáhnout na tomto odkazu.

 

V.9 Způsob odstoupení od smlouvy Prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v následujících případech:

•  1. technickou chybou byla na webovém rozhraní uvedena zcela zjevná chybná cena zboží (článek II.2 těchto obchodních podmínek)

•  2. zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat, je aktuálně nedostupný atd.) Nelze za původních podmínek dodat

•  3. plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, bude Prodávající Kupujícího o odstoupení od smlouvy neprodleně informovat. Odstoupení je vůči Kupujícímu účinné v okamžiku, kdy mu je doručeno. Pokud Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, vrátí Prodávající Kupujícímu přijatou částku bezhotovostně na účet, ze kterého úhradu přijal. Peníze Prodávající vrátí do pěti pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

VI.1 Uplatnění práv z vadného plnění

Všechna práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 619 až 627 občanského zákoníku) a reklamačním řádem zveřejněným na webu ‘www.alfapureo.cz’. Kupující bere na vědomí, že před podáním reklamace je povinen se s reklamačním řádem Prodávajícího v úplném rozsahu seznámit.

 

VI.2 Systém řešení sporů pomocí alternativní platformy

Prodávající upozorňuje Kupujícího na možnost obrátit se na subjekt alternativního řešení sporů v případech stanovených zákonem č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení sporů. Alternativním řešením sporu je postup subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Sb. z., jehož cílem je dosažení smírného vyřešení sporu mezi stranami sporu. Stranami sporu jsou spotřebitel, který podal návrh na zahájení alternativního řešení sporu, a Prodávající, proti němuž návrh směřuje.

Na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK se nachází platforma internetového systému řešení sporů, jejímž prostřednictvím může Kupující, který je zároveň spotřebitelem podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.

Seznam subjektů alternativního řešení sporů je také možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Kontrola činnosti Prodávajícího

Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Slovenská obchodní inspekce: Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Staničná 1567/9, 949 01 Nitra (www.soi.sk). Slovenská obchodní inspekce provádí také kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů obhajují i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

VII.2 Vyřizování stížností

Případné stížnosti či podněty Prodávající vyřizuje prostřednictvím kontaktního e-mailu info(at)alfapureo.cz. Dále se Kupující může obrátit na subjekty uvedené v článku 7.1. Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy spávania, ani žádné takové nedodržuje.

VIII.3 Obecné informaceII

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť Internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory ze strany Kupujícího) hradí Kupující. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.

Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailu, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Prodávající doručuje korespondenci Kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se místo něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce přibližuje neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelných ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) je možné pouze písemnou formou.

 

Registrace do věrnostního programu

Výhody registrace:

Přihlášení

Vaše benefity

Registrace

Přihlášení

Prihlásenie

Registrace

Zvolte si přihlašovací jméno a zadejte svůj e-mail. Vygenerujeme heslo a zašleme vám ho na vaši e-mailovou adresu.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

Výhody registrace: