🚀 Získejte 1250 Kč do věrnostního programu!

Dní
Hod
Min
Sek

Akce difuzér eMotion + náhradní náplně 1 + 2 ZDARMA

Zvýhodnené Vianočné balíčky! K nákupu nad 100 € darček v hodnote min. 20 €.
Dní
Hod
Min
Sek

Reklamační podmínky

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu AlfaPureo umístěného na webovém rozhraní ‘eshop.alfapureo.cz’ prodávajícího:

AlfaPureo s.r.o.

zápis: OR OS v Trenčíne, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 36360/R

sídlo: Továrenská  314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

IČO: 51666651

IČ DPH: SK2120750896

kontaktní telefon: +420 227 272 626

kontaktní e-mail: info@alfapureo.cz

I. VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:

•  1. má vlastnosti, které byly mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednány, které Prodávající popisuje nebo Kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy

•  2. je v odpovídajícím množství, velikosti, jakosti, míře nebo hmotnosti

•  3. vyhovuje požadavkům právních předpisů včetně závazných technických norem

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží nevyhovuje představě Kupujícího, má v případě, že je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem V.1 Všeobecných obchodních podmínek.

Pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající dále odpovídá Kupujícímu, který je Spotřebitelem (článek I.1 Všeobecných obchodních podmínek) za to, že se vady nevyskytnou v záruční lhůtě. Pokud Kupující není spotřebitelem, záruka za jakost se neposkytuje. Článek II. se vztahuje výlučně na spotřebitele.

II. ZÁRUČNÍ DOBA

U nepoužitého spotřebního zboží je záruční lhůta dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, pokud není na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční lhůta. U použitého zboží je záruční lhůta dvanáct měsíců od převzetí zboží. Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční lhůta do takového data.

III. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou se zakoupený výrobek nemůže řádně používat, a tuto vadu lze odstranit, má Kupující právo na jeho bezplatnou, včasnou a řádnou opravu. Takovou vadu je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu odstranit. U odstranitelné vady může Kupující také místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo výměnu vadného zboží a nebo pokud se vada týká jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně výrobku nebo závažnosti vady. Namísto odstranění vady může Prodávající vždy vyměnit vadné zboží za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako zboží bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Tytéž práva má Kupující také v případě, že jde sice o odstranitelné vady, pokud však pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží nemůžete řádně užívat. U použitého zboží nebo zboží prodávaného za nižší cenu má Kupující nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl Kupující po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož io provedení opravy a o době jejího trvání. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, pokud dojde k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

IV. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY

Práva z vadného plnění Kupujícímu nepřísluší, pokud:

•  1. věděl o vadě před převzetím zboží

•  2. vadu sám způsobil

•  3. uplynula záruční doba

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

•  1. opotřebení zboží způsobené jeho používáním (za opotřebení způsobené používáním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů)

•  2. vady způsobené nesprávným používáním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním

V případě věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá Prodávající za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně za újmy na majetku a zboží, které budou zapříčiněny neodborným zacházením či zneužitím zboží, případně nedbalostí.

V. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

Reklamaci je Kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující uplatní reklamaci tak, že informuje Prodávajícího telefonicky, e-mailem nebo písemně o podání reklamace. Kupující popíše vadu a oznámí svůj návrh na způsob řešení reklamace. Reklamované zboží může Kupující vrátit na kamenné prodejně, resp. na odběrném místě prodávajícího (pokud Prodávající provozuje) nebo jej doručit (jinak než na dobírku, kterou Prodávající nepřebírá) na doručovací adresu:

AlfaPureo, s.r.o.

Továrenská  314, 956 18 Bošany, Slovenská republika

kontaktní telefon: +420 227 272 626

kontaktní e-mail: info(at)alfapureo.cz

Pro účely zaslání zboží je Kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení. Ke zboží je vhodné přiložit doklad o zakoupení zboží – fakturu, pokud byla vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží (např. doklad z registrační pokladny), spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace. Nepředložení kteréhokoli z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace podle zákona. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci. Po doručení reklamace Kupujícím jako spotřebitele určí Prodávající způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Pokud Kupující jako spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od Kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

Pokud Kupující jako spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může Kupující zaslat výrobek na odborné posouzení. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud odborným posouzením prokáže Kupující odpovědnost Prodávajícího za vadu, může Kupující reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu do 14 dnů ode dne znovuuplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví Prodávající Kupujícímu písemné potvrzení. V případě sporné reklamace rozhodne Prodávající o jejím přijetí do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Reklamační protokol si můžete stáhnout ZDE.

Přihlášení

Vaše benefity

Registrace

Přihlášení

Prihlásenie

Registrace

Zvolte si přihlašovací jméno a zadejte svůj e-mail. Vygenerujeme heslo a zašleme vám ho na vaši e-mailovou adresu.

Please accept the Terms and Conditions to proceed.

Výhody registrace:

0